Chậu Rửa
Chậu rửa dương bàn CK66
Chậu rửa dương bàn CK66

Chậu rửa dương bàn CK66

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 465 x 465 x 150 m

sản phẩm Korest bỏ mẫu

1900 636 054

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 465 x 465 x 150 mm

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 465 x 465 x 150 mm

sản phẩm Korest bỏ mẫu